Fundacja im. Rodziny Czarneckich

Przekaż darowiznę
Menu

Statut Fundacji, czyli kogo chcemy wspierać?

Statut Fundacji jest bardzo szeroki, ponieważ chcemy najlepiej jak potrafimy zapobiegać tragediom, pomagać w biedzie oraz wspierać młodych ludzi i ich talenty. 

Nie wiemy w jakiej rzeczywistości będziemy żyć za 5 albo 10 lat. Nie wiemy z jakimi problemami będą się borykali mieszkańcy Białegostoku i okolic. Życzymy sobie i naszym przyszłym beneficjentom, aby nasza rola ograniczała się do wydarzeń kulturalnych i edukacji muzycznej. Życzymy sobie i mieszkańcom Białegostoku, abyśmy nie musieli przygotowywać kolacji wigilijnej dla potrzebujących, abyśmy nie musieli przygotowywać paczek dla dzieci. Aby te wszystkie problemy znikły.

 

Statut

Rozdział I – postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA IM. RODZINY CZARNECKICH, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Helenę Czarnecką i Dominikę Weronikę Czarnecką, zwanych dalej Fundatorami na podstawie oświadczenia sporządzonego w formie aktu notarialnego dnia 13.08.2014 r., złożonego przed notariuszem Darią Marią Romantowską, działa w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ) oraz na podstawie
postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną, którą uzyskuje w chwili wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
4. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu województwa podlaskiego. Dla pełnego i właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundacja może tworzyć filie i oddziały poza swoją siedzibą tak w kraju jak i za granicą.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami, tytułami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


Rozdział II - cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:

a) działalność na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Białegostoku i regionu;
b) działalność charytatywna;
c) pomoc w edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej wśród młodych mieszkańców Białegostoku i regionu;
d) rozwój i upowszechnianie kultury i sztuki;
e) prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczności w zakresie: nauki, edukacji, oświaty, wychowania, promocji kultury i sportu;
f) wspieranie młodych i uzdolnionych artystów, twórców;
g) promowanie wielokulturowej tradycji i kultury regionu;
h) inspirowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze;
i) aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego; j) promowanie wszelkich działań twórczych;
k) ochrona dóbr kultury i tradycji kulturowej w ramach szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego Białegostoku i regionu; l) promowanie i organizacja wolontariatu;
m) wspieranie ludzi młodych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół średnich, zawodowych, studentów i absolwentów na rynku pracy poprzez organizację szkoleń, kursów, konferencji, staży i praktyk; n) zapobieganie emigracji mieszkańców Białegostoku i regionu;

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) organizację, wsparcie programowe, finansowanie lub dofinansowanie:
- projektów naukowo-badawczych;
- szkoleń, konferencji, warsztatów m.in. dla bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkańców Białegostoku i regionu;
- staży, praktyk poprzez współpracę z firmami i instytucjami mających swoje siedziby na terenie Polski oraz poza jej obszarem;
- festiwali, przeglądów, koncertów, wystaw, warsztatów i innych wydarzeń o charakterze kulturalnym w zakresie promocji dorobku mieszkańców Białegostoku i regionu;
- różnorodnych form działalności edukacyjnej;
b) prowadzenie działalności statutowej w Internecie;
c) współpracę ze środkami masowego przekazu;
d) gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów statutowych Fundacji;
e) obserwację i aktywizację procesów kulturowych;
f) inicjowanie działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki;
g) skupianie wokół Fundacji osób zainteresowanych celem jej działalności, w tym przedstawicieli środowisk naukowych, edukacyjnych, biznesowych i kulturalnych oraz organizacji pozarządowych w kraju i za granicą;
h) współpracę z instytucjami kultury, krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami;
i) fundowanie stypendiów ze szczególnym uwzględnieniem młodych i uzdolnionych mieszkańcom miasta i regionu;
j) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji, w tym realizację zadań zlecanych przez publiczne instytucje oraz
organy i jednostki administracji publicznej; k) działalność dobroczynną i charytatywną;
l) tworzenie funduszy samopomocowych;
m) opracowywanie i wydawanie publikacji naukowych dotyczących miasta Białegostoku i regionu; n) wspieranie zespołów, teatrów uczestniczących w krajowych i międzynarodowych festiwalach, konkursach, przeglądach;
o) wspieranie inicjatyw mających na celu integracje różnorodnych środowisk;
p) finansowe wspieranie prac renowacyjno-konserwatorskich w historycznych obiektach Białegostoku; q) wsparcie finansowe i materialne osób chorych i potrzebujących;
r) działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna);
s) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).

§ 7

Jakiekolwiek formy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich ustawowych bądź statutowych obowiązków.


Rozdział III - majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wniesiony w kwocie po 1.000 złotych (tysiąc złotych) przez każdego z fundatorów oraz dochody Fundacji określone w §9.

2. Poza funduszem założycielskim majątek Fundacji stanowią ponadto w szczególności:

a) nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację, w tym pochodzące z darowizn,
b) środki pieniężne, papiery wartościowe oraz wierzytelności nabyte przez Fundację,
c) środki pieniężne, papiery wartościowe oraz wierzytelności pochodzące z darowizn.

§ 9

Dochodami Fundacji są w szczególności:

a) darowizny, spadki i zapisy;
b) subwencje i dotacje osób prawnych;
c) dochody z działalności gospodarczej;
d) dochody z licytacji i aukcji;
e) odsetki od wkładów na rachunkach bankowych Fundacji;
f) dochody z nieruchomości i praw majątkowych;
g) wpłaty osób fizycznych i prawnych;
h) zbiórki i imprez publicznych;
i) wpływy z odpłatnej działalności statutowej;
j) inne źródła.

§ 10

Dochody osiągnięte przez Fundację zostaną w całości przeznaczone na realizacje celów statutowych Fundacji oraz pokrycie niezbędnych kosztów prowadzenia Fundacji.

§ 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 12

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony, jak również być założycielem innych organizacji działającej zgodnie z celami Fundacji i prawem polskim oraz sprawować nad nimi nadzór.


Rozdział IV – Działalność gospodarcza

§ 13

1. Fundacja dla realizacji celów określonych w § 5 może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami - w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .
2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają środki w wysokości 1000,- złotych.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
4. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrachunkowy zaczyna się z momentem zarejestrowania i kończy się z upływem 31 grudnia 2015 roku.

§ 14

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

1. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
2. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
3. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
4. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
5. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
6. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
8. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
9. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( PKD 70.22.Z)
11. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
12. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
13. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
14. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
15. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
16. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
17. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
18. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
19. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
20. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z )
21. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)
22. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
23. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność( PKD 63.11.Z)
24. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
25. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania(PKD 58.29.Z),
26. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
27. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.78.Z)
28. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
29. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
30. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
31. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
32. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
33. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
34. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
35. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych(PKD 72.19.Z)
36. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z )
37. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
38. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
39. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z )
40. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z )


Rozdział V - Struktura i władze fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:

a) Zgromadzenie Fundatorów,
b) Rada Fundacji,
c) Zarząd Fundacji.

§ 16

1. Fundatorzy nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zgromadzenia Fundatorów.
2. Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji, ale mogą otrzymać wynagrodzenie za realizację zadań merytorycznych służących realizacji celów Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. O wynagrodzeniu członków Rady Fundacji, a w szczególności jego wysokości decyduje Zgromadzenie Fundatorów.
3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w tym organie oraz realizacji zadań merytorycznych służących realizacji celów Fundacji.

§ 17

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:

a) ustalanie ilości oraz powoływanie członków Rady Fundacji;
b) odwoływanie Członków Rady Fundacji;
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
d) podjęcie uchwały dotyczącej rozwiązania Fundacji lub uchwały o połączeniu z inną Fundacją.
e) zmiana Statutu Fundacji;
f) zatwierdzanie propozycji tworzenia i likwidacji zakładów gospodarczych oraz innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
g) zatwierdzanie regulaminu pracy, systemu wynagrodzeń, zasad zwrotu kosztów i wydatków dla osób, które je poniosły w związku z działalnością Fundacji;
h) Uchwalanie instrukcji i regulaminów w zakresie administrowania i działalności Fundacji;
i) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz uchwalanie absolutorium;
j) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;
k) Wyrażanie zgody na powołanie przez Zarząd Fundacji pełnomocnika;
l) Wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości;
m) rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich innych spraw nie zastrzeżonych przez przepisy ustawowe i postanowienia niniejszego statutu do kompetencji Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.

§ 18

1. Zgromadzenie Fundatorów jest zwoływane w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku, na wniosek jednego z Fundatorów.
2. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.
3. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów na jego miejsce wchodzi osoba wskazana przez spadkobierców Fundatora.

§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z liczby od 1 do 3 osób, w tym prezesa Zarządu Fundacji, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów.
2. Zarząd Fundacji powołany jest na okres 5 lat i może być odwołany przed upływem tego czasu. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy. Odwołanie może dotyczyć całego składu Zarządu Fundacji lub poszczególnych jego członków.
3. Kadencja członka Zarządu Fundacji jest łączna z kadencją całego Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Zarząd Fundacji jest upoważniony do ustanawiania pełnomocników, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zgromadzenia Fundatorów.
6. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Fundacji w przypadku Zarządu jednoosobowego wymaga podpisu jednego członka Zarządu Fundacji, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - działających łącznie dwóch członków Zarządu Fundacji.
7. Zarząd Fundacji - z zastrzeżeniem postanowień § 17 lit. j) - jest upoważniony do ustanawiania pełnomocników, w tym pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do celów Fundacji.
8. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do Biura Fundacji.

§ 20

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu Fundacji. W przypadku Zarządu dwuosobowego w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się co najmniej raz na kwartał.
4. Prezes Zarządu Fundacji zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu Fundacji na żądanie jednego z Członków Zgromadzenia Fundatorów albo co najmniej połowy składu Zarządu Fundacji, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania żądania.
5. Prezes Zarządu Fundacji ma prawo zwołać posiedzenia Zarządu Fundacji z inicjatywy własnej w każdym terminie.
6. Posiedzeniom Zarządu Fundacji przewodniczy Prezes lub osoba przez niego wskazana. Posiedzenia są protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisuje osoba prowadząca posiedzenie oraz protokolant. Do protokołu załącza się listę obecności członków Zarządu Fundacji oraz osób zaproszonych, a także podjęte uchwały. Protokół każdorazowo przesyłany jest członkom Zgromadzenia Fundatorów.
7. Uchwały podpisuje prezes Zarządu Fundacji lub osoba przewodnicząca posiedzeniu. Stanowisko poszczególnych członków Zarządu Fundacji zajmowane podczas głosowania zaznacza się w protokole z posiedzenia Zarządu Fundacji.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy na rzecz poszczególnych osób, organizacji bądź przedsięwzięć oraz określenie formy i wysokości udzielanej pomocy;
b) określanie zasad wspierania projektów, w tym warunków przyznawania pomocy oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzone przez podmioty korzystające z pomocy;
c) uchwalanie rocznych planów finansowych;
g) składanie oświadczeń o przyjmowaniu darowizn, spadków i subwencji;
i) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Fundatorów;

§ 22

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:

a) odwołania,
b) śmierci,
c) upływu kadencji,
d) uprawomocnienia się wyroku sądu skazującego członka Zarządu za czyny popełnione z niskich pobudek lub chęci zysku.
e) złożenia rezygnacji.

2. Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić w szczególności przypadku:

a) nierealizowania celów Fundacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji,
c) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie innego niż wskazane w ust. 1 lit. d) przestępstwa,
d) postępowania niezgodnego z celem lub Statutem Fundacji,
e) niegospodarności członka Zarządu.

§ 23

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczo - doradczym.
2. Ilość członków Rady Fundacji w danej kadencji ustala Zgromadzenie Fundatorów.
3. Członków Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów na trzyletnią kadencję. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady Fundacji.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

a) pisemnej rezygnacji,
b) śmierci członka Rady Fundacji,
c) skazania członka prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
d) powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji.

5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji i odwołuje go z tej funkcji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
6. Rada Fundacji zbiera się według potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 24

Do zadań Rady należy w szczególności:

a) nadzór nad działalnością Fundacji;
b) wspieranie działań Zarządu Fundacji, poprzez udzielanie - na wniosek Zarządu Fundacji - opinii, rekomendacji oraz zaleceń;
c) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.


Rozdział VI - zmiana Statutu Fundacji

§ 25

1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów.
2. Zmiany statutu mogą uzupełniać cele określone w akcie założycielskim lecz nie mogą uchylać celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.


Rozdział VII - likwidacja Fundacji

§ 26

1. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie stwierdzenia niemożliwości realizacji celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga wyrażenia stanowiska przez Radę Fundacji na niezwłocznie zwołanym posiedzeniu.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.